שיכון ובינוי אנרגיה

אודות החברה

Renewable_about_22

מאלרס

זרוע האנרגיה של שיכון ובינוי. החברה עוסקת בייזום, מימון, הקמה ובהפעלה של מתקנים לייצור חשמל על בסיס אנרגיות כגון אנרגיית שמש, מים, רוח וגז טבעי בישראל ובעולם.

שיכון ובינוי אנרגיה מפתחת פרויקטים רחבי היקף וארוכי טווח בגישה של פתרונות כוללים, החל בשלב הייזום, המימון, המשך בהקמה וכלה בתפעול ובתחזוקה של הפרויקט. שיכון ובינוי אנרגיה מובילה בתחום הפרויקטים המתחדשים רחבי ההיקף וארוכי הטווח ומפתחת אותם מתוך גישה כוללת והוליסטית.

ההשתייכות לפלטפורמה של קבוצת שיכון ובינוי מעניקה לשיכון ובינוי אנרגיה משאבים כלכליים נרחבים, נוכחות גלובאלית ויכולות מוכחות בהוצאה לפועל של פרויקטים.

החזון שלנו: אנו רואים בעיני רוחנו עולם בר קיימא, עם שפע של חשמל המופק במתקנים המופעלים על ידי מקורות אנרגיה נקיים.

תוכן אקורדיון

1.6.23

דו”ח פומבי לשנת 2022 בהתאם לחוק שכר שווה לעובד ולעובדת

כללי

קבוצת שיכון ובינוי מציגה  את הדו”ח הפומבי שלה לשנת 2022 בהתאם לקבוע בחוק שכר שווה לעובד ולעובדת.

הקבוצה חרטה על דגלה מדיניות חסרת סובלנות כלפי אפליה מגדרית (לצד ערכים נוספים), ובשל החשיבות שהיא מקנה לעניין, היא החליטה לאמץ את ההמלצה החדשה של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ולערוך את בדיקת השכר בכלל החברות הנמנות על הקבוצה, לרבות בחברות אשר לגביהן אין חובה חוקית לעשות כן.

בהתאם לזאת, הדו”ח שיפורט להלן יציג נתונים ביחס לכלל העובדים בקבוצת החברות הנשלטות בידי שיכון ובינוי.

כפי שידוע היטב, קבוצת שיכון ובינוי נמנית על ענף הבנייה והתשתיות, אנרגיה ויזמות נדל”ן. מרבית עובדות ועובדי הקבוצה  מועסקים בתחום הפרוייקטים,  באתרי בנייה,  עיקר העובדים באתרי הבנייה והסלילה משתייכים למגדר הגברי, והקבוצה פועלת במספר ערוצים כדי לקדם את השוויון המגדרי גם בתפקידים אלו. כך, למשל, הנהלת הקבוצה דנה בנושא, החברה מינתה צוות ייעודי (המכונה 50/50) שתפקידו לקבוע כללים במטרה להגביר את ייצוג הנשים בקבוצה ועוד. 

ממצאי הדו”ח

הממצאים בדו”ח חולקו לשלוש קטגוריות:

  • קטגוריה ראשונה מציגה את הפער בין שכר הנשים לשכר הגברים על פי השכר הקובע לפיצויי פיטורים. בקטגוריה זו נמצא כי הפער נוטה לטובת הנשים – וב-6 מתוך 7 קבוצות שכרן של הנשים גבוה יותר מזה של הגברים. בקבוצה אחת בלבד נמצא שהפער נוטה לטובת הגברים, אך פער זה מסתכם ב-1% בלבד ולפיכך איננו משמעותי.
  • קטגוריה שנייה מציגה את הפער בין שכר הנשים לשכר הגברים על פי השכר הכולל לחישוב מס. בקטגוריה זו נכללות גם תוספות תלויות תפקיד – ומדובר בתוספות שעיקרן רלוונטי לתפקידי השטח המבוצעים באתרי הבנייה (הכוונה לתוספות שאינן מובאות בחשבון בבסיס השכר לפיצויי פיטורים). לנוכח זאת, ובשים לב לכך שמרבית העובדים באתרי הבנייה משתייכים למגדר הגברי – הרי שב-3 מתוך 7 הקבוצות בקטגוריה זו – הפער בשכר נוטה לטובת הגברים. בשתי קבוצות נוספות שכמעט ולא כוללות בתוכן עובדים באתרים הבנייה – ממשיך להישמר הפער לטובת הנשים, ובקבוצה אחת הפער הוא מינורי ומסתכם ב- 2% בלבד (לטובת הגברים).
  • קטגוריה שלישית מציגה את הפער בין שכר הנשים לשכר הגברים על פי השכר הכולל חישוב מס, לרבות הפקדות מעסיק לביטוח פנסיוני. האמור לעיל ביחס לקטגוריה השנייה נכון בהתאמה גם ביחס לקטגוריה זו, תוך שיובהר כי הפער המינורי בקבוצה האחת מצטמצם מ-2% לעיל ל-1% בלבד.

שכר ממוצע להפרשות

 

 

גברים

נשים

 

מדרג

כמות

כמות

הפרשי שכר נשים מול גברים

L4

           26

             8

-1%

L5

           75

             4

4%

L6

         217

           21

7%

L7

         298

           62

7%

L8

         180

           95

4%

L9

         185

           85

11%

 

         981

         275

 

 

שכר ברוטו לחישוב מס

 

 

גברים

נשים

 

מדרג

כמות

כמות

הפרשי שכר נשים מול גברים

L4

           26

             8

9%

L5

           75

             4

6%

L6

         217

           21

-2%

L7

         298

           62

-6%

L8

         180

           95

-9%

L9

         185

           85

-17%

 

         981

         275

 

 

שכר ברוטו לחישוב מס כולל הפרשות מעסיק

 

גברים

נשים

 

מדרג

כמות

כמות

הפרשי שכר נשים מול גברים

L4

           26

             8

8%

L5

           75

             4

6%

L6

         217

           21

-1%

L7

         298

           62

-4%

L8

         180

           95

-7%

L9

         185

           85

-14%

 

         981

         275

 

 

פילוח הנתונים בטבלה להלן נעשה בהתאם למעמד ותפקיד.

להלן מספר הערות המתייחסות לדיווח

  • הערה ראשונה: הקטגוריה הראשונה כוללת אישה אחת וכל השאר גברים. נוכח זאת, ומאחר שחשיפת מידע לגבי קטגוריה זו תאפשר את זיהוי העובדת הרלוונטית, העדפנו להגן על הפרטיות של אותה עובדת, ולהימנע מלציין בדו”ח הפומבי פרטים על אודות קטגוריה זו. חשוב לציין כי הפרטים הנוגעים לקטגוריה זו נמסרו לכלל העובדים בקטגוריה, לרבות לעובדת הרלוונטית, כך שתכלית החוק קוימה.

בקטגוריה השלישית כל העובדים הם גברים ולכן קבוצה זו אינה מופיעה בדו”ח

  • הערה שנייה: האחוזים המוצגים בטבלה להלן חושבו על בסיס שכר הנשים חלקי שכר הגברים. אי לכך, במקום שבו האחוזים גבוהים מ- 0% המשמעות היא שהפער הקיים הוא לטובת נשים, ולהפך.
  • הערה שלישית: כחלק מתפיסה של גיוון והכלה, החברה מעסיקה עובדים עם מוגבלות, בהיקפים שונים של חלקיות משרה אשר שכרם תואם תפקידים ייעודיים (ההתאמה כאמור היא בהתאם להוראות החוק). שכרם של עובדים אלו נמוך ביחס לעובדים בחברה במשרה בהיקף – 100%, ולכן אותם עובדים לא נכללו בטבלה שלהלן.

 

  • הערה רביעית: כלל עובדי החברה מועסקים בהיקף של משרה מלאה (למעט אותם עובדים עם מוגבלות שלא נכללו בטבלה), ולכן לא נדרשנו לערוך בטבלה פיצול בין עובדים שמעוסקים במשרה מלאה ובין עובדים שמועסקים במשרה חלקית. בהתאם גם לא נדרשנו לנרמל את שכרם של עובדים במשרה חלקית, וכל הנתונים להלן מתייחסים לעובדים שמועסקים בהיקף של משרה מלאה. כן בוצע נרמול ביחס לעובדים שהועסקו רק בחלק מהשנה, כדי שהנתונים יתייחסו לממוצע שכר חודשי אשר חושב לפי שנה מלאה.
  • הערה חמישית: אין בחברה עובדים שמשולמת להם השלמה לשכר המינימום כקבוע בחוק, ושכרם של כלל עובדי החברה הוא מעבר לשכר המינימום החוקי.

סיכום

כפי שעולה בבירור מן הנתונים המוצגים לעיל, החברה פועלת ומקדמת שוויון מהותי בין גברים לנשים, וכל ההחלטות בחברה מתקבלות על בסיס טעמים ענייניים כגון ניסיון מקצועי וכישורים מקצועיים. החברה מאמינה כי ערכי השוויון מקדמים ותורמים להצלחת החברה.

החברה תמשיך לנקוט בפעולות כדי לשמור על שוויון בין גברים לנשים, היא תפעל באמצעים העומדים לרשותה כדי לקדם ייצוג רב  של נשים בכל תחומי פעילותה.

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.