שיכון ובינוי אנרגיה

אודות החברה

Renewable_about_22

מאלרס

זרוע האנרגיה של שיכון ובינוי. החברה עוסקת בייזום, מימון, הקמה ובהפעלה של מתקנים לייצור חשמל על בסיס אנרגיות כגון אנרגיית שמש, מים, רוח וגז טבעי בישראל ובעולם.

שיכון ובינוי אנרגיה מפתחת פרויקטים רחבי היקף וארוכי טווח בגישה של פתרונות כוללים, החל בשלב הייזום, המימון, המשך בהקמה וכלה בתפעול ובתחזוקה של הפרויקט. שיכון ובינוי אנרגיה מובילה בתחום הפרויקטים המתחדשים רחבי ההיקף וארוכי הטווח ומפתחת אותם מתוך גישה כוללת והוליסטית.

ההשתייכות לפלטפורמה של קבוצת שיכון ובינוי מעניקה לשיכון ובינוי אנרגיה משאבים כלכליים נרחבים, נוכחות גלובאלית ויכולות מוכחות בהוצאה לפועל של פרויקטים.

החזון שלנו: אנו רואים בעיני רוחנו עולם בר קיימא, עם שפע של חשמל המופק במתקנים המופעלים על ידי מקורות אנרגיה נקיים.

תוכן אקורדיון

2.6.24

דו”ח פומבי לשנת 2023 בהתאם לחוק שכר שווה לעובד ולעובדת

כללי

·      קבוצת שיכון ובינוי מציגה  את הדו”ח הפומבי שלה לשנת 2023 בהתאם לקבוע בחוק שכר שווה לעובד ולעובדת.

·      הקבוצה חרטה על דגלה מדיניות של אי  סובלנות כלפי אפליה מגדרית (לצד ערכים נוספים), ובשל החשיבות שהיא מקנה לעניין, היא החליטה לאמץ את ההמלצה החדשה של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ולערוך את בדיקת השכר בכלל החברות הנמנות על הקבוצה, לרבות בחברות אשר לגביהן אין חובה חוקית לעשות כן. בהתאם לזאת, הדו”ח שיפורט להלן יציג נתונים ביחס לכלל העובדים בקבוצת החברות הנשלטות בידי שיכון ובינוי.

·        כפי שידוע היטב, קבוצת שיכון ובינוי נמנית על ענף הבנייה והתשתיות, אנרגיה ויזמות נדל”ן. מרבית עובדות ועובדי הקבוצה מועסקים בתחום הפרוייקטים ובאתרי
בנייה, ועיקר העובדים באתרי הבנייה והסלילה משתייכים למגדר הגברי. עם זאת, הקבוצה פועלת במספר ערוצים כדי לקדם את השוויון המגדרי גם בתפקידים אלו, אך החשוב לענייננו הוא שבמרבית הקטגוריות בקבוצה הראשונה (שכר קובע לפיצויי פיטורים) – נמצא כי הפער נוטה לטובת הנשים, והנהלת הקבוצה גאה ומברכת על כך.

·        מלבד הנתון החשוב הנ”ל, הקבוצה פועלת להגברת שיעור הייצוג של נשים, ובשנת 2024 תופעל תוכנית מנטורינג לפיתוח ניהולי וקידום של נשים בתפקידי ניהול בתחומי
הליבה. 

ממצאי הדו”ח

פילוח הנתונים בטבלה להלן נעשה בהתאם למעמד ותפקיד[1]:

מדרג

פער
בשכר להפרשות*

פער
בשכר הברוטו הכולל*

פער
בשכר הברוטו (כולל הפרשות)*

4L

1.4% –

6%

5%

5L

7%

9%

10%

6L

9%

2% –

1% –

7L

5%

7% –

5% –

8L

0%

14% –

12% –

9L

9%

18% –

15% –

* נתון חיובי בירוק מעיד על שכר גבוה יותר לנשים.

כעולה מן האמור, ועל פי הוראות החוק, הממצאים חולקו לשלוש קטגוריות:

·   הקטגוריה הראשונה מציגה את הפער בין שכר הנשים לשכר הגברים על פי השכר הקובע לפיצויי פיטורים. בקטגוריה זו נמצא כי ב-5 מתוך 6 הקבוצות המוצגות לעיל, שכרן של הנשים גבוה יותר מזה של הגברים. בקבוצה אחת בלבד נמצא שהפער נוטה לטובת הגברים, אך פער זה מסתכם בכ-1% בלבד ולפיכך איננו משמעותי.

·    הקטגוריה השנייה מציגה את הפער בין שכר הנשים לשכר הגברים על פי השכר הכולל לחישוב מס. בקטגוריה זו נכללות גם תוספות תלויות תפקיד [2], כאשר הפער ב-4 קבוצות הינו לטובת הגברים מאחר שהם מהווים רוב כוח העבודה באתרי הבניה. בשתי קבוצות נוספות, בשל מיעוט עובדים באתרי הבניה, הפער לטובת הנשים – נשמר ובקבוצה אחת הפער הוא מינורי ומסתכם ב- 2% בלבד (לטובת הגברים).

·       קטגוריה שלישית מציגה את הפער בין שכר הנשים לשכר הגברים על פי השכר הכולל חישוב מס, לרבות הפקדות מעסיק לביטוח פנסיוני. האמור לעיל ביחס לקטגוריה השנייה נכון בהתאמה גם ביחס לקטגוריה זו, תוך שיובהר כי הפער המינורי בקבוצה האחת מצטמצם מ-2% לעיל ל-1% בלבד.


להלן מספר הערות המתייחסות לדו”ח 

·      כחלק מתפיסה של גיוון והכלה, החברה מעסיקה עובדים עם מוגבלות, בהיקפים שונים של חלקיות משרה אשר שכרם תואם תפקידים ייעודיים (ההתאמה כאמור היא בהתאם להוראות החוק). שכרם של עובדים אלו נמוך ביחס לעובדים בחברה במשרה בהיקף – 100%, ולכן אותם עובדים לא נכללו בטבלה שלהלן.

·      ככלל, עובדי החברה מועסקים בהיקף של משרה מלאה, ולכן לא נערך פיצול בין עובדים המועסקים במשרה מלאה ובין אלה ש במשרה חלקית. בהתאם גם לא נדרשנו לנרמל את שכרם של עובדים במשרה חלקית, וכל הנתונים להלן מתייחסים לעובדים שמועסקים בהיקף של משרה מלאה. כן בוצע נרמול ביחס לעובדים שהועסקו רק בחלק מהשנה, כדי שהנתונים יתייחסו לממוצע שכר חודשי אשר חושב לפי שנה מלאה.

·        אין בחברה עובדים שמשולמת להם השלמה לשכר המינימום כקבוע בחוק, ושכרם של כלל עובדי החברה הוא מעבר לשכר המינימום החוקי.

סיכום

כפי שעולה בבירור מן הנתונים המוצגים לעיל, החברה פועלת ומקדמת שוויון מהותי בין גברים לנשים, וכל ההחלטות בחברה מתקבלות על בסיס טעמים ענייניים כגון ניסיון מקצועי

וכישורים מקצועיים. החברה מאמינה כי ערכי השוויון מקדמים ותורמים להצלחת החברה.

החברה תמשיך לנקוט בפעולות כדי לשמור על שוויון בין גברים לנשים, היא תפעל באמצעים העומדים לרשותה כדי לקדם ייצוג רב  של נשים בכל תחומי פעילותה.


[1] הפילוח לא כולל בתוכו שתי קטגוריות שמכילות בתוכן נשים בלבד (באחת אשה אחת ובשנייה שתיים) לנוכח החשיבות של שמירה על פרטיותן של עובדות אלו.
[2] דהיינו, תוספות הנובעות מביצוע תפקיד שטח ושאינן מובאות בחשבון בבסיס השכר לפיצויי פיטורים. 
icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.