ממשל תאגידי

חברה ציבורית שמניותיה וניירות ערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב , שיכון ובינוי פועלת לפי עקרונות מתקדמים של ממשל תאגידי, המבטיחים שקיפות ותומכים באמונם של מחזיקי העניין והשווקים הפיננסים בהתנהלותה התקינה של החברה.

ממשל תאגידי בשיכון ובינוי משמעו מכלול של תהליכים, מדיניות, מוסדות, אמצעי בקרה, נהלים וחוקים, אשר על פיהם מתנהלת ומבוקרת פעילות החברה.

תהליכי ניהול החברה כוללים התייחסות לכלל מחזיקי העניין הבאים אתה במגע, כגון בעלי המניות, ההנהלה והדירקטוריון, העובדים, הספקים, הלקוחות, רגולטורים, בנקים ומלווים אחרים, הסביבה העסקית והקהילה בה פועלת החברה.

תהליכי ניהול החברה כוללים התייחסות לכלל מחזיקי העניין הבאים אתה במגע, כגון בעלי המניות, ההנהלה והדירקטוריון, העובדים, הספקים, הלקוחות, רגולטורים, בנקים ומלווים אחרים, הסביבה העסקית והקהילה בה פועלת החברה.

דירקטוריון החברה

דירקטוריון שיכון ובינוי משמש כגוף המגבש את האסטרטגיה של קבוצת שיכון ובינוי, מתווה את מדיניותה, מנהל את סיכוניה ומפקח על פעילות הנהלת החברה.

לדירקטורים בדירקטוריון ניסיון מקצועי, ידע וכישורים בתחומי עיסוקה של החברה. דירקטוריון החברה מורכב מ-7 דירקטורים, כולל יו”ר הדירקטוריון. 4 מבין הדירקטורים הינם בלתי תלויים, מהם 2 דח”צים. 

את תפקידיו הנ”ל מבצע הדירקטוריון, בין היתר, באמצעות וועדות, להן הוא ממנה חברים מבין חברי הדירקטוריון. לוועדות הדירקטוריון תפקיד משמעותי בביצוע תפקידי הפיקוח על פעילות הנהלת החברה.

לדירקטוריון שיכון ובינוי 6 ועדות:

  • ועדת ביקורת
  • ועדת כספים ובחינת הדו”חות הכספיים
  • ועדת תגמול
  • ועדת קיימות
  • ועדת ממשל תאגידי
  • ועדת משאבי אנוש
הנהלת החברה

הקוד האתי בשיכון ובינוי משקף את הערכים והעקרונות להם מחויבת החברה ואשר לפיהם היא פועלת. הקוד האתי מציג את כללי ההתנהגות המצופים מכל עובדי החברה, מנהליה, דירקטורים שלה וכל מי שפועל בשמה. הקוד האתי זמין ב-11 שפות ועובדי החברה ומנהליה מצופים לעיין בו, להכירו ולפעול על פיו. 

בקוד האתי התייחסות לקשת רחבה של נושאים, ובהם, בין היתר, קיימות, שמירה על הוראות החוק, מניעת ניגוד עניינים, איסור על שימוש במידע פנים, מחויבות לשמור על הבטיחות, איסור על שחיתות ומתן שוחד, התנהלות מול עמיתים, ספקים ולקוחות, איסור על הטרדה מינית ואפליה, הגבלים עסקיים ועוד.

כדי להבטיח הכרות והבנה של הקוד ע”י עובדי החברה ומנהליה, חולקה חוברת הקוד האתי לכל עובדי החברה, הקוד פורסם בפורטל החברה ובאתר האינטרנט הפומבי של החברה, והחברה מקיימת הדרכות ומפיצה עדכונים בעניין.

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.