Renewable_Etgal
צילום: הדמייה

אתגל אשדוד

אודות הפרויקט

תחנת כוח אתגל אשדוד תחנת כוח פיקרית המופעלת בגז וסולר במחזור פתוח ובזמינות קבועה, בהספק של 186 מגה-ואט (גז טבעי) בסמוך נמל אשדוד. חשמל התחנה בהספק של 186 מגה וואט המיועדת לתת מענה לביקושי שיא ברשת החשמל. מדובר בתחנה דו-דלקית (גז טבעי וסולר) המוקמת במתכונת EPC כאשר סולל בונה אחראית באופן מלא לתכנון, רכש, הקמה והרצה מלאה של התחנה עד למסירתה ליזם לתפעול מסחרי שוטף. צו התחלת עבודה ניתן ביולי 2020 . התחנה עתידה להימסר ביוני 2023 לתפעול מסחרי. יחד עם 2 תחנות הכוח הנוספות (אורות יוסף ואורות פנינה), התחנות מביאות את שו"ב אנרגיה ל-2 ג'יגה-וואט של תחנות הפועלות על גז טבעי (ויותר מ-1 ג'יגה בבעלות החברה). הפרויקט, בייזומה של שיכון ובינוי אנרגיה, הגיע לסגירה פיננסית בליווי בנקאי ב-2020. הסגירה הפיננסית כללה העמדת מימון בהיקף של כ- 570 מיליון ₪ במהלך תקופת ההקמה של הפרויקט, אשר ייפרע במשך תקופת התפעול שלו מתוך מקורות הפרויקט בלבד. הקמת התחנה החלה ביולי 2020, כאשר קבלן ההקמה הוא חטיבת ה-EPC של סולל בונה, שהקימו, בין השאר, את מתקני אשלים וצאלים. סולל בונה אחראים באופן מלא לתכנון, רכש, הקמה והרצה מלאה של התחנה עד למסירתה ליזם לתפעול מסחרי שוטף. התחנה נמצאת בשלבי הקמה מתקדמים ועתידה לייצר חשמל לצרכנים באמצע שנת 2023.

אודות הפרויקט

תחנת כוח אתגל אשדוד תחנת כוח פיקרית המופעלת בגז וסולר במחזור פתוח ובזמינות קבועה, בהספק של 186 מגה-ואט (גז טבעי) בסמוך נמל אשדוד. חשמל התחנה בהספק של 186 מגה וואט המיועדת לתת מענה לביקושי שיא ברשת החשמל. מדובר בתחנה דו-דלקית (גז טבעי וסולר) המוקמת במתכונת EPC כאשר סולל בונה אחראית באופן מלא לתכנון, רכש, הקמה והרצה מלאה של התחנה עד למסירתה ליזם לתפעול מסחרי שוטף. צו התחלת עבודה ניתן ביולי 2020 . התחנה עתידה להימסר ביוני 2023 לתפעול מסחרי. יחד עם 2 תחנות הכוח הנוספות (אורות יוסף ואורות פנינה), התחנות מביאות את שו"ב אנרגיה ל-2 ג'יגה-וואט של תחנות הפועלות על גז טבעי (ויותר מ-1 ג'יגה בבעלות החברה). הפרויקט, בייזומה של שיכון ובינוי אנרגיה, הגיע לסגירה פיננסית בליווי בנקאי ב-2020. הסגירה הפיננסית כללה העמדת מימון בהיקף של כ- 570 מיליון ₪ במהלך תקופת ההקמה של הפרויקט, אשר ייפרע במשך תקופת התפעול שלו מתוך מקורות הפרויקט בלבד. הקמת התחנה החלה ביולי 2020, כאשר קבלן ההקמה הוא חטיבת ה-EPC של סולל בונה, שהקימו, בין השאר, את מתקני אשלים וצאלים. סולל בונה אחראים באופן מלא לתכנון, רכש, הקמה והרצה מלאה של התחנה עד למסירתה ליזם לתפעול מסחרי שוטף. התחנה נמצאת בשלבי הקמה מתקדמים ועתידה לייצר חשמל לצרכנים באמצע שנת 2023.

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.