Solel_mishpat
הדמיה

בית המשפט בחדרה

ישראל, חדרה

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה תאריך סיום משוער: 2020

חברה מבצעת

אודות הפרויקט

בניין מאופס אנרגיה. בניית בית משפט בחדרה, ש-80% מהאנרגיה שיצרוך תסופק באמצעות אנרגיה מתחדשת, בזכות הכנסת אלמנטים חסכוניים באנרגיה והצבת פאנלים סולאריים.

אודות הפרויקט

בניין מאופס אנרגיה. בניית בית משפט בחדרה, ש-80% מהאנרגיה שיצרוך תסופק באמצעות אנרגיה מתחדשת, בזכות הכנסת אלמנטים חסכוניים באנרגיה והצבת פאנלים סולאריים.

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה תאריך סיום משוער: 2020

חברה מבצעת

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.