SBI_Kericho-Nyamasaria-Road
צילום: Mussa Nakhla

כביש KERICHO-NYAMASARIA

קניה

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: ספטמבר 2012

חברה מבצעת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות

בשיתוף עם SBI International Holdings AG

חברה מפתחת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות

בשיתוף עם SBI International Holdings AG

אודות הפרויקט

שדרוג 76 ק"מ כביש למיסעה ברוחב 7 מטרים ושוליים ברוחב 2 מטרים.

אודות הפרויקט

שדרוג 76 ק"מ כביש למיסעה ברוחב 7 מטרים ושוליים ברוחב 2 מטרים.

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: ספטמבר 2012

חברה מבצעת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות

בשיתוף עם SBI International Holdings AG

חברה מפתחת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות

בשיתוף עם SBI International Holdings AG

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.